FAQ

Veelgestelde vragen


Wanneer heb ik een bodemattest nodig?

Het bodemdecreet bepaalt dat bij elke overeenkomst tot overdracht van een grond een bodemattest vereist is.
Voor een risicogrond dient er een oriënterend bodemonderzoek opgesteld te worden alvorens de OVAM een bodemattest aflevert waarmee de overdracht kan plaatsvinden.
Voor particulieren betekent een overdracht vaak het kopen, verkopen, ruilen en/of schenken van niet-risicogronden. Hiervoor kan een standaard ‘blanco’ bodemattest bekomen worden.

Wat is een risicogrond?

Een risicogrond is een grond waarop potentieel bodembedreigende activiteiten worden of werden uitgevoerd. Om te oordelen of er sprake is of was van potentieel bodembedreigende activiteiten, dient een indelingslijst geraadpleegd te worden. Afhankelijk van de startdatum van de activiteiten geldt er een andere indelingslijst:

  • Risico-inrichtingen gestart vóór 1 juni 2015: Bijlage I van het VLAREBO;
  • Risico-inrichtingen gestart vanaf 1 juni 2015: Kolom van Bijlage 1 van titel I van het VLAREM.

Voorbeelden van risicogronden zijn fabrieken, tankstations, werkplaatsen, garages, opslag van meer dan 20.000 l mazout,….

Opgepast, het is niet omdat er nooit milieuvergunningen werden afgeleverd dat een grond geen risicogrond kan zijn. Er dient naar de effectieve activiteiten die plaatsvinden of -vonden gekeken te worden en dit per kadastraal perceel.

Dient er voor elke overeenkomst tot overdracht een oriënterend bodemonderzoek te worden uitgevoerd?

Neen, het bodemdecreet bepaalt dat een oriënterend bodemonderzoek enkel dient uitgevoerd te worden indien het een risicogrond was of is.

Wat houdt de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek precies in?

Het doel van een oriënterend bodemonderzoek is uitmaken of er op het kadastrale perceel al dan niet een verontreiniging aanwezig is. Het oriënterend bodemonderzoek omvat een screening van het terrein en een meer gericht onderzoek ter hoogte van de potentiële risicolocaties (ondergrondse tanks, smeerputten, spuitcabines….).

Hoeveel kost een oriënterend bodemonderzoek?

De kostprijs van een oriënterend bodemonderzoek is afhankelijk van een aantal specifieke terreinkarakteristieken: Oppervlakte van het te onderzoeken perceel, de aard, het aantal en de ligging van de risicolocaties, verhardingen en de diepte van het grondwater.
Voor een klein terrein (< 5 are) met slechts één à twee risicolocaties is de prijs van een oriënterend bodemonderzoek beperkt. Voor grotere terreinen met meerdere risicolocatie ligt de kostprijs hoger.

Indien u een gedetailleerde offerte wenst voor het opstellen van een oriënterend bodemonderzoek kan u de vragenlijst "oriënterend bodemonderzoek" invullen en overmaken aan Bouwen & Milieu nv. Wij bezorgen u dan een vrijblijvende offerte aan de hand van deze gegevens.

Wat gebeurt er na het oriënterend bodemonderzoek?

Nadat het oriënterend bodemonderzoek is afgerond, wordt het - na goedkeuring van de opdrachtgever - aan de OVAM overgemaakt. Het besluit van het oriënterend bodemonderzoek geeft aan of er al dan niet een verontreiniging wordt aangetroffen en of de uitvoering van een beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk is.
Indien er geen verontreiniging van belang wordt aangetroffen levert de OVAM binnen de twee maanden na ontvangst van het verslag een bodemattest af (in geval van overdracht).
Indien uit het verslag van het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er een ernstige verontreiniging wordt aangetroffen, dient men over te gaan tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek.

Wat houdt een beschrijvend bodemonderzoek in?

Het doel van het beschrijvend bodemonderzoek is het bepalen van de ernst van de verontreiniging. Het beschrijvend bodemonderzoek beoogt een omschrijving te geven van de aard, hoeveelheid, concentratie en oorsprong van de verontreinigende stoffen of organismen, de mogelijkheid op verspreiding ervan en het gevaar op blootstelling eraan van mensen, planten en dieren en van het grond- en oppervlaktewater, evenals een prognose van de spontane evolutie van de verontreinigde bodem naar de toekomst toe. In de praktijk betekent dit dat er rondom de verontreinigde locaties boringen en/of peilputten worden uitgevoerd om de omvang van de verontreiniging in kaart te brengen. Rekening houdend met de verzamelde gegevens (concentraties, berekende volume van de verontreiniging,…) wordt een risicoanalyse uitgevoerd.
Nadat het beschrijvend bodemonderzoek is afgerond wordt het - na goedkeuring van de opdrachtgever - aan de OVAM overgemaakt. Het besluit van het beschrijvend bodemonderzoek geeft aan of er al dan niet dient overgegaan te worden tot bodemsanering.
Indien uit het verslag van het beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat de vastgestelde historische verontreiniging geen ernstige bedreiging vormt, dienen er geen verdere maatregelen genomen te worden.
Indien uit het verslag van het beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat er een historische bodemverontreiniging aanwezig is die een ernstige bedreiging vormt, of er komt een nieuwe verontreiniging voor, dient er overgegaan te worden tot het opstellen van een bodemsaneringsproject, het uitvoeren van de bodemsaneringswerken en het opstellen van het eindevaluatieverslag.

Hoeveel kost een beschrijvend bodemonderzoek?

De kostprijs van een beschrijvend bodemonderzoek kan zeer sterk variëren. De prijs van dergelijk onderzoek is afhankelijk van de aard van de parameters, of de verontreiniging aanwezig is in het vaste deel van de aarde en/of het grondwater, de omvang, de diepte en de complexiteit. Indien u een offerte wenst voor een beschrijvend bodemonderzoek neemt u best contact op met ons.

Wat gebeurt er na het beschrijvend bodemonderzoek?

Indien uit het verslag van het beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat er een historische bodemverontreiniging aanwezig is die een ernstige bedreiging vormt, of er komt een nieuwe verontreiniging voor, dient er overgegaan te worden tot het opstellen van een bodemsaneringsproject, het uitvoeren van de bodemsaneringswerken en het opstellen van het eindevaluatieverslag.

Wat houdt een bodemsaneringsproject in?

In het bodemsaneringsproject wordt onderzocht welk de meest aangewezen techniek is om de verontreiniging te saneren. Aan de hand van de specifieke eigenschappen van de vastgestelde verontreiniging en de terreinkarakteristieken worden een aantal mogelijke saneringsalternatieven naar voor geschoven. Vervolgens wordt hieruit het beste saneringsalternatief gekozen (rekening houdend met het BATNEEC-principe). Het bodemsaneringsproject omvat dan ook een gedetailleerde raming van de kostprijs.

Wanneer dient er een Technisch Verslag te worden uitgevoerd?

Een technisch verslag dient te worden opgemaakt indien grondverzet wordt uitgevoerd op een verdachte grond of als de totale uitgraving op een niet-verdachte grond meer dan 250m³ bedraagt.
 Het technisch verslag wordt opgemaakt door een erkend bodemsaneringsdeskundige volgens een code van goede praktijk. Het doel van het technisch verslag is het bepalen van de kwaliteit van de uit te graven bodem. Op die manier worden de toepassingsmogelijkheden bekend (naar waar kan ik de grond laten afvoeren?).

Hoeveel kost een technisch verslag?

De kostprijs van een technisch verslag is afhankelijk van de omvang van de te onderzoeken partij en de specifieke terreinkenmerken. Het minimum aantal boringen en het minimum aantal te analyseren stalen is afhankelijk van het volume grondverzet. Indien u een gedetailleerde offerte wenst voor het opstellen van een technisch verslag kan u de vragenlijst "technisch verslag" invullen en overmaken aan Bouwen & Milieu nv.

Wij bezorgen u dan een vrijblijvende offerte aan de hand van deze gegevens.

Wat gebeurt er na het technisch verslag?

Het technisch verslag wordt overgemaakt aan een erkende bodembeheerorganisatie. Deze organisatie levert een conformverklaring af.
Vervolgens kan de aannemer de start van de werken melden aan de bodembeheerorganisatie, de transportdocumenten aanvragen en de werken uitvoeren, rekening houdend met het zoneringsplan opgenomen in het technisch verslag.