Diensten

Bodemsanering

In het bodemsaneringsproject (BSP) wordt onderzocht welke de meest aangewezen techniek is om de vastgestelde verontreiniging te saneren.

Hierbij wordt rekening gehouden met:

 • De geraamde kostprijs van de bodemsaneringswerken
 • De aard en de omvang van de verontreiniging
 • De technische mogelijkheden (bebouwing, bodemsamenstelling …)
 • De gebruikssituatie (huidig + toekomstig)

Het bodemsaneringsproject bevat onder meer de volgende gegevens:

 • De resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek
 • De verschillende relevante mogelijkheden om de bodemverontreiniging te behandelen
 • De raming van de kostprijs
 • De impact op het leefmilieu
 • De verwachte resultaten en de eventuele beperkingen die zij zullen meebrengen voor het toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden
 • Timing van de geplande werken
 • Maatregelen die genomen worden om zowel de milieuveiligheid als arbeidsveiligheid te verzekeren bij de uitvoering van de bodemsaneringswerken

De rapportering gebeurt overeenkomstig de richtlijnen van de OVAM (standaardprocedure bodemsaneringsprojecten). De OVAM beschikt over een termijn van 90 dagen om het bodemsaneringsproject conform te verklaren met de bepalingen van het bodemdecreet. In bepaalde gevallen kan een beperkt bodemsaneringsproject worden opgesteld. De goedkeuringstermijn bedraagt dan 30 dagen.

Na de conformverklaring van het bodemsaneringsproject kan gestart worden met de bodemsaneringswerken. Ook hiervoor heeft de OVAM een aantal strikte regels uitgewerkt.

Bouwen & Milieu nv doet tevens de begeleiding van de bodemsaneringswerken (BSW). Hierbij wordt de vooropgestelde techniek uit het BSP in de praktijk uitgevoerd. De bodemsaneringswerken worden beëindigd na het bereiken van de doelstellingen opgenomen in het bodemsaneringsproject.

Na de uitvoering van de bodemsaneringswerken wordt het eindevaluatieverslag (EE) opgesteld waarin de resultaten van de bodemsaneringswerken worden opgenomen en waarin zo nodig een voorstel van nazorg wordt geformuleerd.